Categorieën

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden BonBini Deals – Consumenten – Mei 2020

Artikel 1: Algemeen.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door BonBini Deals gedane aanbiedingen, offertes en met betrekking tot de koop van producten van BonBini Deals gesloten overeenkomsten, alsmede op de uitvoering en uitleg daarvan.
 1. Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn en worden, voor zover ze niet in strijd zijn met deze voorwaarden, als aanvullend op deze voorwaarden beschouwd.
 1. Eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten. In elk geval zullen onderhavige voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen is gekomen.
 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Roermond en zijn in te zien en op te slaan via de website van BonBini Deals https://bonbini.deals/algemene-voorwaarden/

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomst.

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven zijn door derden gedaan en altijd vrijblijvend voor BonBini Deals. Ze kunnen steeds worden herroepen door de derde.
 1. BonBini Deals doet zijn best (inspanning) om bij elk aanbod alle informatie te vermelden die u nodige heeft om een goed beeld te vormen van het product.
 1. Aan bestellingen en opdrachten kunnen tegenover BonBini Deals geen rechten worden ontleend tenzij deze door BonBini Deals schriftelijk zijn bevestigd.
 1. BonBini Deals is geen partij in de overeenkomst tussen u en de derde partij. De overeenkomst tussen u en de derde partij komt pas tot stand als de derde partij uw bestelling accepteert. Ingeval van vragen en/of klachten over de door u aangeschafte producten van derde partijen, zult u zich rechtstreeks moeten wenden tot de betreffende derde partij. BonBini Deals is op geen enkele wijze aansprakelijk, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

Artikel 3: Prijzen.

 1. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging door BonBini Deals en de derde partij.
 1. Tenzij anders overeen is gekomen, zijn de genoteerde prijzen exclusief BTW en alle vreemde rechten, heffingen en belastingen.
 1. Op drukfouten in prijslijsten, folders, advertenties e.d. kan tegenover BonBini Delivery geen beroep worden gedaan.
 1. Bij het bestellen van artikelen bij derde partijen ontvangt u van de derde partij een factuur. De betaling van deze artikelen wordt rechtstreeks aan de derde partij voldaan. BonBini Deals is geen partij in de facturatie van artikelen die bij derde partijen besteld worden en levert slechts een besteloverzicht.

Algemene Voorwaarden BonBini Deals – Consumenten – Mei 2020 1

Algemene Voorwaarden BonBini Deals – Consumenten – Mei 2020

Artikel 4: Levering, levertijd en herroepingsrecht.

 1. BonBini Deals is niet verantwoordelijk voor de levering van producten die u bij derde partijen via de webshop van BonBini Deals heeft besteld.
 1. De derde partij levert op het adres dat u aan BonBini Deals bij uw bestelling heeft doorgegeven.
 1. BonBini Deals geeft in haar webshop een indicatie van de levertijd van ieder product. Let wel, dit is slechts een indicatie. BonBini Deals is niet verantwoordelijk voor de levertijd van de bij derde partijen bestelde artikelen.
 1. De voorwaarden rondom uw herroepingsrecht kunnen per derde partij verschillen. Producten kunnen nooit teruggestuurd worden naar BonBini Deals.
 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten draagt de derde partij tot het moment dat het door u, of iemand die u rechtsgeldig vertegenwoordigd, in ontvangst genomen wordt.

Artikel 5: Overmacht.

 1. Bij overmacht worden BonBini Deals verplichtingen opgeschort.
 1. Onder overmacht wordt verstaan onvoorzienbare omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen of plegen te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer of niet onmiddellijk van BonBini Deals kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties, overheidsmaatregelen, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, de gevolgen van pandemieën zoals de Covid-19-Pandemie, door beide partijen onvoorzienbare technische complicaties, de omstandigheid dat BonBini Deals een presentatie, die van belang is i.v.m. een door ons te leveren presentatie niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.
 1. In geval van overmacht is BonBini Deals niet gehouden tot het betalen van een schadevergoeding.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten.

 1. Op alle door BonBini Deals verstrekte ontwerpen, tekeningen, monsters, modellen etc. behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voo. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren, op welke wijze dan ook zijn slechts toegestaan met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BonBini Deals.
 1. De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, modellen etc. blijven onvervreemdbaar eigendom van BonBini Deals en dienen op haar eerste verzoek geretourneerd te worden.

Algemene Voorwaarden BonBini Deals – Consumenten – Mei 2020 2

Algemene Voorwaarden BonBini Deals – Consumenten – Mei 2020

Artikel 7: Betaling.

 1. Betaling dient netto-contant bij (af)levering te geschieden of middels storting of overmaking op een door BonBini Deals aangewezen bank- of girorekening. De op de bank/giro afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. In geval van contante betaling geldt als betalingsdag de dag vermeld op de kwitantie.
 1. De betaling dient in Nederlandse courant de geschieden, tenzij anders schriftelijk aangegeven door BonBini Deals.

Artikel 8: Afbeeldingen en beschrijvingen.

 1. Afbeeldingen en beschrijvingen in folders, prospectussen, prijslijsten, catalogi en dergelijke zijn indicatief en niet bepalend voor de uitvoering van de producten. U kunt aan deze afbeeldingen en/of beschrijvingen jegens BonBini Deals geen rechten ontlenen.

Artikel 9: Toepasselijk recht.

 1. Op de rechtsverhouding tussen u en de derde partij die via de webshop van BonBini Deals artikelen aanbiedt is Nederlands recht van toepassing met uitzondering van de herverwijzingsregels van het Nederlands internationaal privaatrecht.
 1. De eenvormige wetten inzake de internationale koop respectievelijk de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten van roerende lichamelijke zaken – met name het CISG – zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend. In geval van strijdigheid met de Wet van een of meer clausules van deze voorwaarden blijven de overige voorwaarden onverkort geldig. Enige ongeldige bepaling zal van rechtswege worden geconverteerd in een geldige bepaling die het doel en strekking van de ongeldige bepaling zo veel mogelijk benadert.

Artikel 10: Geschillen.

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en zijn uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Maastricht of diens rechtsopvolger.
 1. Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet het recht van BonBini Deals om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter, dan wel te laten beslechten middels bindend advies.

Algemene Voorwaarden BonBini Deals – Consumenten – Mei 2020 3

Deals & Kortingen
Vliegtickets Curacao
nl_NLDutch